കടൽകഫെ (നോവൽ)

അന്നെനിക്ക് തോന്നിയതാണ് പക്ഷികൾ കടലിൽ നിന്നും മീനുകൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെന്ന് ...ചുമ്മാ, തമാശയാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ എം മുകുന്ദന്റെയും ...

കടൽകഫെ (നോവൽ)

[aux_dropcap style="square" extra_classes=""]ക[/aux_dropcap]ടലിനു അടുത്തായി പുതുതായി പണിയുന്ന നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ ചുമരുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിരിന്നു ബർണശ്ശേരിയിലേക്ക് പോയത് . ഇറക്കം ...